Overzicht

PPN ondertekent visie namens OVN

Visie eerstelijnszorg 2030 definitief vastgesteld

  • 7 februari 2024

Namens de OVN en alle andere beroepsverenigingen binnen het Paramedisch Platform Nederland (PPN) ondertekende PPN-voorzitter Bianca Rootsaert op 26 januari 2024 de Visie eerstelijnszorg 2030. Ook het ministerie van VWS en 14 andere zorgorganisaties ondertekenden het visiedocument. 

Beeld: Ministerie van VWS

Het doel van de Visie eerstelijnszorg 2030, die rechtstreeks voortvloeit uit het Integraal Zorgakkoord, is om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor alle mensen die hierop zijn aangewezen. Om dat te bereiken moeten alle partijen met een rol in de eerste lijn met elkaar samenwerken. Een andere inrichting van de eerstelijnszorg is nodig, omdat de zorgvraag sterker toeneemt dan het zorgaanbod.

Zes doelen

In de visie staan zes doelen die samen de veranderagenda tot 2030 vormen. Daarnaast is beschreven hoe dat moet worden georganiseerd, met contouren voor een aanpak op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

  1. Verminderen van ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
  2. Goede voorbereiding op en toeleiding naar de eerste lijn.
  3. Passende eerstelijnszorg, met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
  4. De capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter benutten en taken waar nodig anders organiseren.
  5. Hechte samenwerking in de wijk tussen professionals, zodat proactief kan worden ingespeeld op de gezondheidsproblemen.
  6. Aanspreekbaarheid van eerstelijnszorg, samenwerking op regionaal niveau voor het oplossen van knelpunten in de hele keten en beschikbare 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Kanttekeningen OVN

In december boog het OVN-bestuur zich met de ledenraad over de conceptvisie van het visiedocument. Het bestuur kon zich in grote lijnen vinden in de visie, maar plaatste tegelijkertijd enkele kritische kanttekeningen. Zo vraagt de OVN zich af of de visie gaat helpen in de (aanzet tot verdere) samenwerking in de regio. Daarnaast heeft de OVN de voorkeur om optometristen regionaal direct multidisciplinair in plaats van eerst monodisciplinair te laten samenwerken. Deze aandachtspunten heeft de OVN samen met de paramedische collega's doorgegeven aan het ministerie van VWS. De OVN hoopt dat het visiedocument op deze onderdelen kan worden aangescherpt. 

Infographic

In een overzichtelijke infographic wordt de Visie eerstelijnszorg 2030 in samengevatte vorm visueel uitgelegd.