Overzicht

Aanbevelingen voor signaleren, diagnosticeren en verwijzen

Ontwikkeltraject richtlijn vroegdiagnostiek glaucoom gestart

  • 6 juni 2024

Onlangs zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse multidisciplinaire richtlijn voor vroegdiagnostiek van glaucoom. Naar verwachting zal de conceptrichtlijn in het tweede kwartaal van 2025 voor commentaar voorgelegd kunnen worden.

Foto (kleur) oogmeting
Beeld: iStock

De richtlijn, een initiatief van de OVN, moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan goede en veilige zorg voor patiënten met een verhoogd risico op glaucoom. De aanbevelingen zullen worden opgesteld volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en de expertise en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten.

Verplaatsing van zorg

Vroegdiagnostiek bij patiënten met een verhoogd risico op glaucoom kan met behoud van kwaliteit verplaatst worden van de oogarts naar de optometrist. Dit draagt bij aan het beheersbaar houden van de toegangstijden bij de oogarts. In de richtlijn wordt een uniform evidencebased beleid opgesteld voor diagnostiek door optometristen, om een veilige verplaatsing van zorg te bewerkstelligen. De richtlijn zal niet alleen aanbevelingen geven voor het signaleren en diagnosticeren van glaucoom, maar ook voor het (tijdsbestek van) verwijzen van de optometrist naar de oogarts.

Multidisciplinaire richtlijnwerkgroep

Aan het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Oogvereniging is gevraagd om per vereniging een inhoudskundige af te vaardigen voor participatie in de richtlijnwerkgroep. Vanuit de OVN zullen twee à drie optometristen deelnemen. Daarnaast wordt aan andere relevante stakeholders gevraagd om inbreng te leveren aan de knelpuntenanalyse en de commentaarronde.

Methodiek

De richtlijncommissie zal werken volgens de methode beschreven in het rapport Medisch-specialistische richtlijnen 3.0 van de Federatie Medisch Specialisten. Bij het beoordelen van de literatuur en bij het formuleren van overwegingen wordt de GRADE-methodiek gebruikt.

Knelpuntenanalyse

De richtlijnontwikkeling zal starten met een schriftelijke knelpuntenanalyse. Bij het onderwerp betrokken partijen – zoals de genoemde beroepsverenigingen, patiëntenvertegenwoordigers, optometrieopleiding HU, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland, ministerie van VWS en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd –inventariseren samen de huidige knelpunten bij de vroegdiagnostiek van glaucoom. De benoemde knelpunten zullen vervolgens door de richtlijnwerkgroep worden geprioriteerd, vertaald in uitgangsvragen en beantwoord met aanbevelingen.

Financiering en ondersteuning

De ontwikkeling van de richtlijn wordt financieel mogelijk gemaakt met een subsidie van ZonMw. Richtlijnmethodoloog dr. Julitta Boschman zal de ontwikkeling van de richtlijn procesmatig, organisatorisch en methodologisch ondersteunen.